top of page

전국 시군구별 직주비 및 주간인구지수

​데이터 출처: KOSIS 인구총조사 성별/연령별  상주(야간) · 주간 인구 - 시군구

                          KOSIS 전국사업체조사 10차 개정(2019)

데이터 기준일: 2019.12.31

bottom of page